Eetikakoodeks

ACE Logistics Group’i ettevõtted järgivad eetilistele tõekspidamistele vastavaid norme ja tegutsevad kõigil tasanditel ning tegutsemiskohtades ausalt ja eetiliselt.

ACE rakendab nulltolerantsi mis tahes ebaeetilise äritegevuse suhtes, nagu nt altkäemaksud ja korruptsioon. Me ootame, et kõik meie töötajad, tarnijad ja partnerid järgiks sarnaseid norme ja tegutseks eetiliselt. Siinses ACE’i eetikakoodeksis määratletakse meie äritegevuse peamised aluspõhimõtted.

Iga ACE´i töötaja, kes märkab või kellel on kahtlus eetikakoodeksi eiramise suhtes, peab otsekohe teatama sellest oma otsele juhile, ettevõtte tegevjuhile või Grupi kvaliteedi- ja personalijuhile.

1. Ohutu töökeskkond

ACE vastutab oma töötajate eest ning püüab luua neile ohutu ja tervisliku töökeskkonna.

Iga töötaja vastutab selle teostamise eest, täites kõiki töötervishoiu ja ohutuse protseduure ning säilitades töökoha ohutuse ja tervislikkuse. Töötajad peavad teavitama oma otsest juhti, ettevõtte tegevjuhti või tööohutuse eest vastutavat isikut kõigist ettevõttes toimunud tööõnnetustest, ohtlikust sisseseadest, ohtlikest teguviisidest ning tingimustest. See hõlmab töö ajal alkoholi ning ebaseaduslike narkootikumide kasutamist.

ACE ootab, et kõik töötajad ja eriti juhtivtöötajad pingutaks selle nimel, et töökoht oleks igal ajahetkel ohutu.

Iga juht vastutab, et tema töötajatele on kättesaadav teave töötervishoiu ja tööohutuse kohta ning et töötajaid on juhendatud, kuidas ohu korral hoonetest evakueeruda, samuti kuidas turvaliselt käsitleda tööks vajalikke masinaid, tööriistu ja ohtlikke aineid.

2. Õiglased töötingimused

ACE tagab oma töötajatele kõigis riikides õiglase tasustamise ja mõistliku tööaja ning mõistab hukka igasuguse sunnitöö või laste tööjõu kasutamise.

ACE austab töötajate privaatsust ning kaitseb vastava sisuga andmeid.

ACE ei luba töötajate diskrimineerimist. Kõigil töötajatel on õigus õiglasele ning võrdsele kohtlemisele. Ühesuguse kvalifikatsiooni, kogemuse ja tulemuslikkusega töötajad peavad saama võrdse töö eest võrdset töötasu.

Töötundide arv peab olema kooskõlas õigusaktidega. Tavapärane töönädal ei tohi ületada riigi õigusaktides sätestatud norme.

3. Huvide konflikti vältimine

ACE ootab oma töötajatelt käitumist, mis ei rikuks ettevõtte huve ega mainet.

Töötajate ettevõtteväline töö ei tohi olla seotud ACE’i konkurentidega. Ettevõtteväline töö ei tohi hõlmata ACE’i seadmete või teabe kasutamist, näiteks arvuteid, tarkvara, teavet klientide kohta jne

Töötajate töölevõtmisel on keelatud eelistada oma lähikondlasi. Värbamisel, edutamisel jms peab lähtuma töötaja kvalifikatsioonist, töösooritusest ning võimetest. Kui töötaja peab langetama oma lähikondsetega seotud taolisi otsuseid, tuleb sellest teavitada ettevõtte tegevjuhti. On ülitähtis, et partnerite ja töötajate valikul lähtutaks objektiivsetest kriteeriumidest, nagu nt ausus, kvaliteet ja tulemuslikkus. Lähtuda isiklikest huvidest on keelatud.

4. Ettevõtte varade ja teabe kaitsmine

Kõik ACE’i töötajad on kohustatud kasutama ettevõtte varasid heaperemehelikult, õiguspärastel eesmärkidel ja ainult ACE’i äritegevuseks.

Keelatud on laadida alla või levitada mis tahes ebaseaduslikku, solvavat või ACE’i mainet kahjustada võivat materjali. Kirju koostades tuleb olla diskreetne ja hoolikas, tagamaks professionaalse, asjakohase ja turvalise teabevahetuse.

ACE’i kui ettevõtte edu põhineb töötajate teadmistel. Töötajad peavad tagama, et nii ACE’i kui ka tema partnerite töökorraldust ja äri puudutav info, sh teave ACE’i klientide kohta, ei leviks ettevõttest väljapoole. Keelatud on avaldada ettevõtte tegevjuhi loata taolist infot, edastada seda kolmandatele osapooltele või kasutada oma isiklike eesmärkide saavutamiseks.

5. Keskkonnakaitse

ACE pooldab loodusvarade säästlikku kasutamist. ACE järgib keskkonnakaitset käsitlevaid õigusnorme.

ACE’is püütakse tagada, et meie igapäevatöö mõjutaks keskkonda võimalikult vähe. ACE püüab kogu oma tegevusega viia keskkonnamõjud miinimumini ja järgib kõigis tegevusriikides keskkonnakaitse seadusi ja määrusi. Sama nõuame kõigilt töötajatelt. ACE hindab oma tegevuse keskkonnaaspekte. Teeme kõik, et meie teenustel puuduks lubamatud keskkonnamõjud.

6. Meediasuhtlus

Avalikkusele, sealhulgas meediale, selge, dialoogile suunatud ja ettevõtte väärtustega kooskõlas edastatav teave tugevdab ACE’i kuvandit. Seetõttu tohib ametlikke teateid – eelkõige meediale – teha ainult kooskõlas ettevõtte tegevjuhiga.

7. Korruptsioonivastased põhimõtted

7.1 Altkäemaksude vältimise juhend

Altkäemaks on raha maksmine, lubadus raha maksta, loa andmine raha maksmiseks või millegi väärtusliku pakkumine või lubamine usaldust omavale isikule eesmärgiga mõjutada selle isiku otsust või käitumist ebaausalt.

ACE peab vastuvõetamatuks altkäemaksude, väljapressimise ja korruptsiooni mis tahes vorme.

ACE ei osale ühegi ametniku, poliitilise kandidaadi, partei, parteiametniku, erasektori töötaja või üksikisiku äraostmises. Isegi siis, kui ACE seisab silmitsi väljapressimisega rahalise kahju või ärivõimaluse kaotamise näol, on mistahes altkäemaksu andmine keelatud. Erandit ei tehta väikestele summadele ega niinimetatud “asjade õlitamise” maksudele. Lisaks keelab ACE oma töötajatel võtta vastu või vahendada altkäemakse või mistahes muid teenimatuid eeliseid.

7.2 Heategevusliku annetamise juhend

Heategevuslikud annetused on hea mainega mittetulundusühingutele või organisatsioonidele tehtavad annetused, millega ei soovita saavutada ärilist eelist, vaid mida tehakse heast tahtest ja hea maine nimel. Heategevuslikud annetused võivad olla rahalised või sellega võrdväärsed (nt teenused) ja neid tehakse ettevõtte korporatiivse sotsiaalse vastutuse tegevustena.

ACE lubab heategevuslikku annetamist vaid kindlalt piiritletud tingimustel:

 • neid ei tehta äritehingu kindlustamise eesmärgil;
 • need tehakse õiguspärase väljundi saavutamiseks;
 • need tehakse tunnustatud ja mainekale heategevuslikule organisatsioonile, mitte üksikisikule. Erandkorras võib ACE Grupi tegevjuhi nõusolekul heategevuslikke annetusi teha avaõiguslikele või valitsusasutustele, nagu haiglad, lastekodud jms. Avaõiguslikele või valitsusasutustele ei tohi heategevuslikke annetusi teha ebaõiglase ärieelise saamiseks;
 • heategevusliku annetuse saajal ei tohi olla ACE’i ega selle töötajatega mis tahes ärilisi või eraviisilisi sidemeid;
 • annetus on mõistliku suurusega ning kooskõlas kohalike tavadega;
 • on olemas ettevõtte tegevjuhi eelnev nõusolek.

7.3 Sponsorluse juhend

Sponsorlus on rahalisel või mitterahalisel kujul makse organisatsioonile või üksikisikule. Selle eesmärgiks on seostada ACE’i populaarse sündmusega (nt. sportlik tegevus, kontsert, festival jmt) või tuntud isikuga (nt. laulja, sportlane jm). ACE’i saadav tulu on nime seostamine tuntuse ja kuulsusega – seos, mis tavaliselt viib avaliku tähelepanu ja tugevama tootemargini. Sponsorlust eristab heategevuslikust annetamisest ärialane side sponsori ja sponsitava vahel, samuti sponsori ärieelis.

ACE lubab sponsorlust vaid kindlalt piiritletud tingimustel:

 • sponsorluse saaja tohib olla ainult tunnustatud ja mainekas organisatsioon või üksikisik;
 • sponsorlust tehakse õiguspärase eesmärgi nimel;
 • sponsitaval ei ole ACE’i töötajatega eraviisilisi sidemeid, nt. perekondlikke sidemeid;
 • sponsorlusmakse dokumenteeritakse organisatsiooniga tehtavas lepingus läbipaistvalt;
 • panus võib olla rahalisel või mitterahalisel kujul;
 • sponsitud summa on mõistliku suurusega ning kooskõlas kohalike tavadega;
 • on olemas ettevõtte tegevjuhi eelnev nõusolek.

7.4 Poliitiliste toetuste juhend

Poliitiline toetus, sh poliitiline annetus, on poliitikule või poliitilisele kampaaniale või poliitilisele parteile tehtud mis tahes makse. See hõlmab nii otseselt kui kaudselt tehtud makseid (mh tuttava või mõne muu vahendaja kaudu) ning sularahalisi või mitterahalisi makseid.

ACE’i töötajatel on keelatud teha ACE’i jaoks või nimel mistahes kujul poliitilisi annetusi. ACE’i töötajad võivad teha isiklikke annetusi, juhul, kui nende tegemise eesmärgiks või tulemuseks ei ole ACE’i otsene või kaudne kasu ning nende tegemiseks ei kasutata ACE’i raha, ressursse, aega ega varasid.

Lisaks ei tohi ACE’i töötajad ACE’i nimel poliitilise toetuse andmiseks kasutada kolmandaid osapooli (mh agente, allhankijaid, konsultante või teisi vahendajaid).

7.5 Kingituste ja meelelahutuse pakkumise juhend

ACE lubab kingituste tegemist ja vastuvõtmist, võõrustamist, meelelahutusi ja kulusid, kui need:

 • järgivad asjaomaseid seadusi ja on kooskõlas kohaliku kultuuriga;
 • pakutakse / lubatakse / antakse üle või võetakse vastu avalikult ja tingimusteta;
 • antakse ilma ärieelise taotlemise või säilitamise soovita;
 • on mõistliku/tagasihoidliku väärtusega, st tähtsusetud võrreldes kohaliku keskmise palgaga;
 • antakse või saadakse harva;
 • järgivad head maitset, sh ei solva teiste tundeid seoses puudega, sooga, kultuuriga, rahvusega vms;
 • registreeritakse ja dokumenteeritakse nõuetekohaselt lähtudes tegevuskoha seadusandlusest;
 • on olemas ettevõtte tegevjuhi eelnev nõusolek.

Kingitused on avaõiguslikule või erasektori asutusele või üksikisikule antud soodustused, mille eesmärk ei ole soov saada vastutasuks ärieelist, vaid hea tahe ja maine. Sellised kingitused on nt kontori meened.

Võõrustamine ja meelelahutus hõlmab episoodilisi kutseid tavaspordiüritustele, teatrisse või teistele kultuurisündmustele, samuti kutseid einetele või kliendiüritustele.

7.5.1 Lisanõuded kingitustele

Erasektori kingitused tuleb teha heas usus, hea tahte märgina või hea eesmärgi edendamiseks. Kingid peavad alati olema mitterahalised. Kink ei tohi kunagi olla sularahas.

Arvestada tuleb erisusi avaõigusliku sektori ja erasektori vahel:

Avaõiguslik sektor

Enamikes riikides on ametnikele tehtavate kingituste väärtus piiratud. Seetõttu peab ettevõtte tegevjuht eelnevalt heaks kiitma kõik ametnikele tehtavad kingitused. Erandiks on turundusmaterjalid, nagu kontorimeened, kirjutusvahendid, T-särgid või muud firma logo kandvad esemed. Kõik ametnikele tehtud kingitused peavad jääma kohalikes seadustes sätestatud maksumuse piiridesse ning tuleb dokumenteerida tegevuskoha õigusaktide alusel.

Erasektor

Kingituste tegemine: ettevõtte tegevjuht peab kõik kingitused eelnevalt heaks kiitma. Erandiks on turundusmaterjalid, nagu kontorimeened, kirjutusvahendid, T-särgid või muud firma logo kandvad esemed. Kingitused peavad olema tagasihoidliku väärtusega ja peegeldama kohalikke tavasid.

Kingituste vastuvõtmine: kõik äripartneritelt vastu võetud kingitused peavad olema tagasihoidliku väärtusega ja peegeldama häid kohalikke tavasid.

7.5.2 Lisanõuded võõrustamisele ja meelelahutusele

Võõrustamine ja meelelahutus peab olema teisejärguline ja seotud peamise ärieesmärgiga. Lisaks peab võõrustamine ja meelelahutus olema alati mitterahaline. See ei tohi olla sularahaline.

Arvesse tuleb võtta erisusi avaõigusliku sektori ja erasektori vahel:

 Avalikõiguslik sektor

Enamikes riikides on ametnike võõrustamise ja nendele pakutava meelelahutuse maksumus piiratud. Seetõttu peab ettevõtte tegevjuht ametnikele osutatava mis tahes võõrustamise ja meelelahutuse eelnevalt heaks kiitma. Ametnikele osutatud meelelahutus peab jääma kohalikes seadustes sätestatud maksumuse piiridesse ning tuleb dokumenteerida tegevuskoha seadusandluse alusel.

Erasektor

Meelelahutuse korraldamine: erasektoris meelelahutuse, nt õhtusöökide, lõunate jms, pakkumise kulud peavad olema tagasihoidliku väärtusega ja peegeldama häid kohalikke tavasid.

Juhul kui maksumus ületatakse (mh ürituste jms sponsimisel), peab ettevõtte tegevjuht andma enne kulude tegemist oma kirjaliku nõusoleku.

Meelelahutusest osasaamine:

Äripartnerite pakutud meelelahutusest, nt õhtusöökidest, lõunatest jms, osasaamise kulud peavad olema tagasihoidlikud ja peegeldama häid kohalikke osasaamise kulude tavasid. Kui maksumus ületatakse (mh ürituste, konverentside jms sponsimisel), peab ettevõtte tegevjuht andma enne ürituse toimumist oma kirjaliku nõusoleku.

7.5.3 Lisanõuded kuludede väljamaksmisele

Hüvitada tuleks ainult mainekate asutuste või organisatsioonide kulud.

Mitte kunagi ei tohi kanda hüvitust üksikisiku isiklikule pangaarvele.

8. Rikkumistest teatamine

Eetikakoodeksi täitmata jätmisele järgneb väidetava rikkumise juurdlus. Selle tulemuseks võivad olla seadusjärgsed distsiplinaarmeetmed. Eetikakoodeksi rikkumise korral on kõigil ACE’i töötajatel kohustus teavitada oma otsest juhti, ettevõtte tegevjuhti või Grupi kvaliteedi- ja personalijuhti.

Kui teate tegevusjuhendi rikkumisest, teatage sellest otsekohe ACE Logistics Group’i kvaliteedi- ning personalijuhile Inge Parringule aadressil Inge@ace.ee või telefonil +372 509 2755.

Copyright 2020 ACE Logistics Group AS. acegroup@acegroup.ee